Thống kê Bạch Thủ Lô tháng 07/2017

Thống kê tiết chi tỷ lệ trúng Bạch Thủ Lô tháng 07/2017

Ngày Bạch Thủ Lô Kết Quả
31/07 59 ( lót 70 ) Trúng 70 x 2
30/07 19 ( lót 81 ) Trúng 81
29/07 02 ( lót 21 ) Trượt
28/07 05 ( lót 52 ) Trượt
27/07 19 ( lót 70 ) Trượt
26/07 92 ( lót 07 )  Trúng 07
25/07 29 ( lót 73 ) Trượt
24/07 81 ( lót 19 ) Trúng 19 x 2
23/07 39 ( lót 93 ) Trúng 39
22/07 09 ( lót 18 ) Trượt
21/07 02 ( lót 81 ) Trượt
20/07 28 ( lót 90 )   Trúng 28
19/07 56 ( lót 79 ) Trúng 56 x 2
18/07 93 ( lót 21 )  Trượt
17/07 12 ( lót 24 ) Trúng 12 x 2
16/07 50 ( lót 06 ) Trúng 06
15/07 02 ( lót 48 )  Trượt
14/07 81 ( lót 89 )  Trượt
13/07 15 ( lót 52 ) Trúng 15
12/07 60 ( lót 90 ) Trúng 60 x 2
11/07 39 ( lót 03 ) Trúng 39 x 2 * 03 x 1
10/07 58 ( lót 98 ) Trượt
09/07 06 ( lót 41 ) Trúng 06
08/07 15 ( lót 06 ) Trúng 15
07/07 18 ( lót 36 ) Trượt
06/07 37 ( lót 95 ) Trúng 95 x 2
05/07 60 ( lót 62 ) Trượt
04/07 10 ( lót 21 ) Trúng 10 – 21
03/07 27 ( lót 80 ) Trúng 27
02/07 60 ( lót 65 ) Trúng 60
01/07 56 ( lót 92 ) Trúng 92

 

Danh Mục: Bạch Thủ Lô,Miền Bắc,Soi cầu

Thẻ : ,